رفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیانرفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیان

اظهارنظر دفتر تحلیل و فرایند های مالیاتی موضوع رفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیان مشمول  ماده ٩٧ قانون مالیات{...}

Continue Reading....Continue Reading....