مرداد ۱۰, ۱۳۹۵

بیمه تامین اجتماعی

حسابداری بیمه

خدمات بیمه

آیا میدانید بخشنامه های بیمه ائی چگونه و چه زمانی اجرا می شوند ؟
آیا میدانید ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه مربوطه شامل چه مواردی می شود ؟
آیا میدانید وضعیت مستندات مالی شما تا چقدر پاسخگوی حسابرسان بیمه ائی است ؟
“همه این سؤالات مایه نگرانی شماست که با برون سپاری امور مالی به مؤسسه ما ، قابل پاسخگوئی است .”

ثبت نام و اخذ کد کارگاهی
رسیدگی به اسناد حسابداری با نگاه حسابرسی بیمه ایی
تنظیم لیستهای حقوق و دستمزد
رسیدگی به بیمه قراردادهای پیمانکاری
تنظیم لوایح دعاوی بیمه ائی
پیگیری پرونده های دعاوی بیمه ائی و شرکت در هیئت های حل اختلاف