مرداد ۱۰, ۱۳۹۵

مالیاتی

مالیات

خدمات مالیاتی:

تهیه اظهارنامه مالیاتی پایان سال
تهیه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده
تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش
تنظیم دفاتر قانونی روزنامه و کل
تنظیم لوایح مالیاتی
پیگیری پرونده های دعاوی مالیاتی و شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی
ثبت نام در پرتال جامع مالیاتی کشور و اخذ کد اقتصادی
ثبت نام ارزش افزوده