حسابداری اسلامی نیاز جدی بازارهای مالی و سرمایه اسلامی

حسابداری اسلامی در بستر نوین خود می­تواند به عنوان فرآیند حسابگری و حسابداری تعریف شود که اطلاعات لازم را به ذینفعان ارائه می دهد و آنها را قادر می کند تا اطمینان یابند نهاد تجاری آنها درعین حال که اهداف اجتماعی-اقتصادی خود را دنبال می نماید، به طور مداوم تحت نظارت قانون اسلامی و شریعت Read more about حسابداری اسلامی نیاز جدی بازارهای مالی و سرمایه اسلامی[…]