بیمه بیکاری

نکاتی که برای کارفرما یان و بیمه شدگان بسیار مفید است

کارفرما مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان بسیار مفید است. ١- پس از فوت کارفرما کارگاه و اخذ گواهی انحصار وراثت ومتعاقباً دریافت پروانه کسب صنفی به نام یکی از وراث با درج “بارضایت وراث ” آیا سایر وراث شاغل در کارگاه بعنوان بیمه شده تلقی خواهند شد ؟ پاسخ: Read more about نکاتی که برای کارفرما یان و بیمه شدگان بسیار مفید است[…]