بودجه

گذری بر نقش محوری حسابداران در ایجاد شفافیت و لزوم حمایت قانونی از آنها

حسابداران مقدمه در گذشته عوامل تولید را سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت می دانستند. با توسعه تکنولوژی و پیشرفت های حاصله در این حوزه، عامل تکنولوژی نیز وارد چرخه تولید گردید.عوامل تولید مشابه یک چرخه، لازم و ملزوم یکدیگر هستند. این که کدام یک از عوامل تولید به دیگری اولویت دارد موضوع قابل بحثی است Read more about گذری بر نقش محوری حسابداران در ایجاد شفافیت و لزوم حمایت قانونی از آنها[…]