بیمه بیکاری

تکلیف حق بیمه ای کارفرما در قبال کارگر

مطابق قانون تامین اجتماعی یکی از مسئولیتهای کارفرما، بیمه کردن کارگران و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی است.   به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شدگان به دستور یا به حساب او در محلی که تعیین می کند در قبال انجام کار Read more about تکلیف حق بیمه ای کارفرما در قبال کارگر[…]