بیمه بیکاری

حق سنوات مازاد بر بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه

حق سنوات به مشمولین هر سه گروه بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده پرداخت می گردد.   به استناد ماده ٩۶ قانون تامین اجتماعی و در اجرای مصوبه جلسه مورخ ٧٧/١١/٧ هیأت محترم وزیران و به منظور تامین بخشی از هزینه زندگی مستمری بگیران، چگونگی پرداخت و افزایش حق سنوات مستمری بگیرانی که بیش از ٢٠ سال Read more about حق سنوات مازاد بر بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه[…]