دفاتر قانونی

ایجاد تغییراتی در روال بازرسی از دفاترقانونی

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از ایجاد تغییراتی در روال بازرسی از دفاتر قانونی خبر داد و گفت: بازرسی از دفاتر قانونی که تا کنون توسط موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی انجام می شد با محوریت ادارات کل و شعب تأمین اجتماعی انجام خواهد شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن Read more about ایجاد تغییراتی در روال بازرسی از دفاترقانونی[…]