رسیدگی مالیاتی

“ثروت” در ایران چقدر مالیات پرداخت؟

ثروت: میزان مالیات پرداختی در سرفصل “ثروت” در ایران در چهار سال گذشته از دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فراتر نرفته است اما با این حال دولت انتظار داشت در سال گذشته رقمی نزدیک به سه هزار میلیارد تومان مالیات از محل ثروت دریافت کند. مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، Read more about “ثروت” در ایران چقدر مالیات پرداخت؟[…]