بودجه

مخاطب حسابداری کیست؟

مدیری نیست که نیاز به «حسابداری» را در سازمان خود انکار کند. حتی یک شرکت بسیار کوچک تازه‌ تاسیس هم، همواره در میان فعالیت‌ها و کارهای اصلی خود، فرد یا واحدی را برای حسابداری در نظر می‌گیرد. اما آیا همه‌ی ما زمانی که از حسابداری حرف می‌زنیم به یک مفهوم واحد فکر می‌کنیم؟ آیا مشخص است که نتیجه‌ی حسابداری باید توسط چه کسی یا چه کسانی مورد استفاده قرار گیرد؟

[…]