بودجه

میثاق های حسابداری و یا اصول محدود کننده حسابداری

اصول محدود کننده و میثاق های حسابداری با توجه به مفروضات و اصول حسابداری که قبلا در باره آن شرح داده شد،این اصول و فرضیات همیشه و در تمامی موارد قابل اجرا نمی باشد و جهت اجرای آن یک سری محدودیت هایی وجود دارد که تا اندازه ای این اصول را تعدیل می نمایدکه اصول Read more about میثاق های حسابداری و یا اصول محدود کننده حسابداری[…]