رسیدگی مالیاتی

نصاب معاملات سال ۹۷ اعلام شد

  نصاب معاملات توسط هیأت وزیران (موضوع قانون برگزاری مناقصات) برای سال ۱۳۹۷ تعیین گردید. بر این اساس، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۲میلیارد Read more about نصاب معاملات سال ۹۷ اعلام شد[…]