دولت

دولت : نفت را از من بگیر مالیات را نه!

  تامین هزینه‌های دولت از طریق نفت و عدم اتکا به مالیات، سبب می‌شود تا علاوه بر آنکه روحیه مطالبه‌گری مردم کاهش پیدا کند، میزان پاسخگویی دولت نیز در قبال هزینه‌های خود کاهش یابد و ریخت و پاش در هزینه‌های جاری افزایش یابد.   دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود نیازمند منابع مالی هستند. مالیات، یکی Read more about دولت : نفت را از من بگیر مالیات را نه![…]