نحوه افزایش سقف ارسال صورتحساب قانون پایانه های فروشگاهینحوه افزایش سقف ارسال صورتحساب قانون پایانه های فروشگاهی

مودیان

بازگشت به نامه ۲۵۹/۱۸۵۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ابتدا به اطلاع می رساند پیام سامانه در خصوص سقف ماده شش خطای سامانه{...}

Continue Reading....Continue Reading....

اشخاص حقیقی هم مشمول ارسال صورتحساب الکترونیکی شدنداشخاص حقیقی هم مشمول ارسال صورتحساب الکترونیکی شدند

فراخوان رسمی مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از اشخاص حقیقی، اصناف و مشاغل برای ارسال صورتحساب{...}

Continue Reading....Continue Reading....

لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیملایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

مالیات

به تازگی دولت لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ تسلیم مجلس کرده است. پیشینه{...}

Continue Reading....Continue Reading....

رفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیانرفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیان

اظهارنظر دفتر تحلیل و فرایند های مالیاتی موضوع رفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیان مشمول  ماده ٩٧ قانون مالیات{...}

Continue Reading....Continue Reading....