لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیملایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

مالیات

به تازگی دولت لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ تسلیم مجلس کرده است. پیشینه{...}

Continue Reading....Continue Reading....

رفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیانرفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیان

اظهارنظر دفتر تحلیل و فرایند های مالیاتی موضوع رفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیان مشمول  ماده ٩٧ قانون مالیات{...}

Continue Reading....Continue Reading....