نحوه افزایش سقف ارسال صورتحساب قانون پایانه های فروشگاهینحوه افزایش سقف ارسال صورتحساب قانون پایانه های فروشگاهی

مودیان

بازگشت به نامه ۲۵۹/۱۸۵۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ابتدا به اطلاع می رساند پیام سامانه در خصوص سقف ماده شش خطای سامانه{...}

Continue Reading....Continue Reading....

روزت شاد و دلت خوش باد(15آذر روز حسابدار)روزت شاد و دلت خوش باد(15آذر روز حسابدار)

روز حسابدار

روز حسابدار محافظت از رسالت‌های حرفه‌ای؛ قانونی و ایفای مسوولیت‌های اجتماعی جامعه حسابداری ایران است. همه کسانی که علاقه‌مند به{...}

Continue Reading....Continue Reading....

اشخاص حقیقی هم مشمول ارسال صورتحساب الکترونیکی شدنداشخاص حقیقی هم مشمول ارسال صورتحساب الکترونیکی شدند

فراخوان رسمی مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از اشخاص حقیقی، اصناف و مشاغل برای ارسال صورتحساب{...}

Continue Reading....Continue Reading....