فراخوان مشمولین جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مرحله دهمفراخوان مشمولین جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مرحله دهم

مالیات

به موجب ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲. از آنجایی که تا زمان راه اندازی کامل سامانه مودیان ترتیبات{...}

Continue Reading....Continue Reading....

۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان

مالیات

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان سال‏جاری روز شنبه{...}

Continue Reading....Continue Reading....

تهاتر مطالبات اشخاص با بدهی مالیاتی مصوب شدتهاتر مطالبات اشخاص با بدهی مالیاتی مصوب شد

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ هیات وزیران درخصوص «تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه{...}

Continue Reading....Continue Reading....