نحوه افزایش سقف ارسال صورتحساب قانون پایانه های فروشگاهینحوه افزایش سقف ارسال صورتحساب قانون پایانه های فروشگاهی

مودیان

بازگشت به نامه ۲۵۹/۱۸۵۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ابتدا به اطلاع می رساند پیام سامانه در خصوص سقف ماده شش خطای سامانه{...}

Continue Reading....Continue Reading....