روزت شاد و دلت خوش باد(15آذر روز حسابدار)روزت شاد و دلت خوش باد(15آذر روز حسابدار)

روز حسابدار

روز حسابدار محافظت از رسالت‌های حرفه‌ای؛ قانونی و ایفای مسوولیت‌های اجتماعی جامعه حسابداری ایران است. همه کسانی که علاقه‌مند به{...}

Continue Reading....Continue Reading....

فراخوان مشمولین جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مرحله دهمفراخوان مشمولین جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مرحله دهم

مالیات

به موجب ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲. از آنجایی که تا زمان راه اندازی کامل سامانه مودیان ترتیبات{...}

Continue Reading....Continue Reading....

۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان

مالیات

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان سال‏جاری روز شنبه{...}

Continue Reading....Continue Reading....