اشخاص حقیقی هم مشمول ارسال صورتحساب الکترونیکی شدنداشخاص حقیقی هم مشمول ارسال صورتحساب الکترونیکی شدند

فراخوان رسمی مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از اشخاص حقیقی، اصناف و مشاغل برای ارسال صورتحساب{...}

Continue Reading....Continue Reading....

لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیملایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

مالیات

به تازگی دولت لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ تسلیم مجلس کرده است. پیشینه{...}

Continue Reading....Continue Reading....

رفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیانرفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیان

اظهارنظر دفتر تحلیل و فرایند های مالیاتی موضوع رفع ابهام در خصوص اظهارنامه برآوردی مودیان مشمول  ماده ٩٧ قانون مالیات{...}

Continue Reading....Continue Reading....

فراخوان مشمولین جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مرحله دهمفراخوان مشمولین جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مرحله دهم

مالیات

به موجب ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲. از آنجایی که تا زمان راه اندازی کامل سامانه مودیان ترتیبات{...}

Continue Reading....Continue Reading....