تهاتر مطالبات اشخاص با بدهی مالیاتی مصوب شدتهاتر مطالبات اشخاص با بدهی مالیاتی مصوب شد

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ هیات وزیران درخصوص «تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه{...}

Continue Reading....Continue Reading....